Algemene ledenvergadering

Donderdag 9 juli zal de jaarlijkse ledenvergadering plaatsvinden. De avond begint om 20.00 uur en vindt plaats in “’t Baekske”. Natuurlijk zijn ook jeugdleden of hun ouders welkom.

Onderstaand de agenda voor deze avond.

1  Opening voorzitter
2  Verslag vorige ledenvergadering
3  Inkomende/uitgaande post
4  Financieel verslag penningmeester
– Verslag kascontrolecommissie
– Benoeming nieuwe kascontrolecommissie
5  Actiepunten vorige vergadering/nieuwe actiepunten
6  Voorstel tot wijziging huishoudelijk reglement (guldenbedragen naar euro’s)
7  Voorstel tot wijziging “regeling verlenen attenties bij ziekte enz”
8  Activiteiten
9  Jeugdzaken
10 Rondvraag/mededelingen

Iedereen zal tevens nog persoonlijk schriftelijk bericht krijgen.